REKRUTACJA

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r Aby zgłosić chęć udziału w Projekcie należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie oraz złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu ul. Bema 16, 33-100 Tarnów lub listownie na adres Biura Projektu.

W skład kompletu dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:

  1. Ankieta rekrutacyjna,
  2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych,
  3. Oświadczenie Uczestnika Projektu,
  4. Oświadczenie o statusie na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie,
  5. Aktualne zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej, wydane przez właściwy Urząd Pracy (jeśli dotyczy)
  6. Kopia oświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

DOKUMENTY DO POBRANIA