FORMY WSPARCIA

Rozpoznanie aktualnej sytuacji i identyfikacja potrzeb - Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), którego celem będzie zbadanie potencjału Uczestników w zakresie ich kompetencji zawodowych i osobistych oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania.
Wsparcie w formie spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym, 4 spotkania/uczestnika, łącznie - 4 godziny. Wsparciem objęty będzie każdy Uczestnik Projektu.

Warsztaty grupowe: doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjne lub psychologiczne w wymiarze 12 godzin/grupę (1 rodzaj warsztatu dla każdego Uczestnika). Zakres oraz tematyka spotkań grupowych dla każdego Uczestnika Projektu będzie ustalona przez doradcę zawodowego podczas spotkań indywidualnych.

Pośrednictwo pracy w formie indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy w wymiarze średnio 3 godziny/Uczestnika. Dokładna liczba godzin pośrednictwa pracy ustalana będzie w zależności od zapotrzebowania Uczestnika i w porozumieniu z pośrednikiem pracy.
Forma wsparcia mająca na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze:

  • odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy,
  • właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.

Beneficjent zapewnia każdemu Uczestnikowi możliwość skorzystania z pośrednictwa pracy na każdym etapie wsparcia. Pośrednictwo pracy będzie polegało na dostarczaniu uczestnikowi ofert pracy zgodnych z jego kompetencjami oraz doświadczeniem.

Szkolenia/kursy zawodowe wg potrzeb Uczestników Projektu
W ramach Projektu Uczestnikom zapewniony będzie udział w szkoleniu/kursie zawodowym. Tematyka szkolenia/kursu będzie odpowiadała na potrzeby i możliwości Uczestnika oraz będzie wynikała z treści stworzonego wcześniej Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym. Program i czas szkolenia/kursu będzie skonstruowany tak, by przeprowadzone szkolenie było przydatne dla każdego Uczestnika Projektu. Szkolenia/kursy będą uwzględniały potrzeby na określone kwalifikacje i umiejętności na regionalnym lub lokalnym rynku pracy, w tym inteligentnych specjalizacji regionu, zawodów nadwyżkowych i deficytowych zdiagnozowanych na podstawie krajowych i regionalnych badań i analiz rynku pracy. Przewiduje się czas trwania jednego szkolenia/kursu na średnio 160 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Co do zasady szkolenia odbywać się będą w trybie dziennym, maksymalnie 5 dni w tygodniu. Szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.
Beneficjent pokrywa koszt egzaminu tylko raz.
Wsparcie przewidziane dla każdego Uczestnika Projektu.
Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej niż 120% zasiłku (tj. 1 280,66 zł brutto), o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Kwota stypendium zawiera składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Podstawą do wypłaty stypendium szkoleniowego będzie potwierdzona obecność Uczestnika na szkoleniu/kursie. Za każdą nieobecność na szkoleniu lub na jego części stypendium nie przysługuje. Stypendium szkoleniowe wypłacane będzie po zakończeniu szkolenia, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Projektu.

3-miesięczne płatne staże/praktyki zawodowe to forma wsparcia realizowana po zakończeniu szkoleń dla 12 Uczestników Projektu. Celem stażu/praktyki zawodowej jest wyposażenie Uczestnika Projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia. Skierowanie na staż/praktykę zawodową będzie bezpośrednio wynikało z Indywidualnego Planu Działania. Staże będą realizowane zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Staż/praktyka zawodowa odbywać się będzie na podstawie odrębnej umowy. Stażysta/praktykant będzie wykonywać swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu/praktyki zawodowej.
W okresie odbywania stażu/praktyki zawodowej stażyście/praktykantowi przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu/praktyki zawodowej zrealizowanych przez stażystę/praktykanta (1 850,00 zł brutto miesięcznie). Od kwoty brutto Beneficjent opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe.