O PROJEKCIE

Instytucja szkoląca EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp. j. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do udziału w projekcie „Animator Pracy – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w wieku 30+ z woj. małopolskiego” realizowanym na terenie województwa małopolskiego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Numer 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie Projektu z UE: 354 641,75 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.08.2016 r. do 30.09.2017 r.

Cel główny projektu:

Zwiększenie poziomu zatrudnienia minimum 13 osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób wchodzących w skład co najmniej jednej z grup - osoby powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach lub kobiety w terminie do 30.IX.2017 r.

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
 • pośrednictwo pracy
 • warsztaty grupowe (doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjne lub psychologiczne)
 • szkolenie zawodowe wg indywidualnych potrzeb (w tym stypendium szkoleniowe w wysokości 1 280,66 zł brutto w przypadku 150 godzin szkolenia w miesiącu)
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 1 850,00 zł brutto miesięcznie)

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie 4 poniższe kryteria:

 1. pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),
 2. zamieszkuje w powiecie: myślenickim, proszowickim, miechowskim, wadowickim, oświęcimskim, nowotarskim, brzeskim, gorlickim, tarnowskim, chrzanowskim, olkuskim, tatrzańskim, nowosądeckim, limanowskim lub dąbrowskim,
 3. w wieku 30 lat i więcej
 4. należące do co najmniej jednej z grup:
  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • kobiet.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów badań lekarskich.

W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby w wieku 50+
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • osoby opiekująca się osobą zależną
Jak można zapisać się na szkolenia:

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura Projektu EDU-IT: ul. Bema 16, 33 – 100 Tarnów osobiście lub pocztą.

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r.
W przypadku niezebrania wymaganej liczby Uczestników Projektu w ww. terminach Beneficjent zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje udzielane są w biurze projektu:

ul. Bema 16, 33-100 Tarnów
tel. 734 920 067
e-mail: animator.edu@gmail.com
www.animator.edu-it.com.pl